OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – FOTOGRAFICKÝCH/VIDEO ZÁZNAMŮ Z AKCE

Nad rámec informací sdělených v pozvánce na akci vám tímto poskytujeme další informace týkající se ochrany vašich osobních údajů:
1. KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?
Organizátor akce

pro Tarzan závod:

Obchodní firma
KSK Koldín, z.s. (Kulturně sportovní klub Koldín, z.s.)
Sídlo
Koldín 15, 565 01 Koldín
Identifikační číslo
05976057

2. CO NÁM UMOŽŇUJE VAŠE FOTOGRAFICKÉ/VIDEO ZÁZNAMY Z AKCE ZPRACOVÁVAT?
Váš konkludentní souhlas (souhlas „mlčky“) udělený tím, že jste byli na akci fotografování a nevznesli jste proti fotografování/pořizování video záznamu na místě samém výhrady.
3. JAK DLOUHO BUDEME VAŠE ZÁZNAMY UCHOVÁVAT?
Po dobu 5 let od konání akce.
4. CHCETE POŘÍZENÉ ZÁZNAMY ODSTRANIT?
Pokud nechcete, aby nadále byly vaše záznamy zveřejněny a měli jsme je k dispozici, dejte nám tuto skutečnost vědět zasláním oznámení na mail tomas.novacek@wowdesign.cz.
5. JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI S UDĚLENÝM SOUHLASEM?
Chcete mít přehled, které údaje o vás zpracováváme?
Máte právo získat potvrzení, které údaje o vás zpracováváme a další související informace.
Máte zájem o opravu svých údajů?
Pokud jsou vaše údaje nesprávné či nepřesné, opravíme je. S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.
Chcete, abychom vaše údaje vymazali?
Máte právo na jejich výmaz, pokud je naše zpracování neoprávněné.
Chcete zpracování svých osobních údajů omezit?
Máte právo na blokaci údajů za splnění zákonných podmínek.
Chcete předat své údaje jinému správci?
Máte právo na přenositelnost svých údajů k jinému správci.
Chcete nechat náš postup přezkoumat?
Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, sídlo Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 či požádat o soudní ochranu.
Jak budeme postupovat v případě porušení zabezpečení vašich údajů?
Máte právo obdržet informaci o porušení zabezpečení vašich údajů, pokud je pravděpodobné, že porušení bude mít za následek riziko pro vaše pro práva a svobody.
JAKÝ BUDE POSTUP, POKUD OBDRŽÍME VAŠI ŽÁDOST O UPLATNĚNÍ PRÁV?
Jsme povinni vás bezplatně informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nevyhověli vaší žádosti, budete informováni bezodkladně (nejpozději do jednoho měsíce) o důvodech nevyhovění.
V některých případech vymezených legislativou nejsme povinni zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme:
(i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo
(ii) odmítnout žádosti vyhovět.
Pokud obdržíme žádost, ale bude mít důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti žadatele.